(TYPE=TEXT)

(TYPE=PASSWORD)

(TYPE=CHECKBOX)

(TYPE=RADIO)

(TYPE=BUTTON)

(TYPE=FILE)

(TYPE=SUBMIT)

(TYPE=RESET)